Społeczne Seminarium Doktorskie

Wstecz

Społeczne Seminarium Doktorskie

Najbliższe spotkanie:

* 24.10.2009, godz. 10.00 ISP PAN, ul. Polna 18/20, Warszawa.
* 07.11.2009, godz. 10.00

W październiku 2006 Instytut Studiów Politycznych PAN (ISP PAN), Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA otworzyły ogólnopolskie Społeczne Seminarium Doktorskie (SSD) poświęcone dziejom Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej w XIX i XX wieku oraz historii imperium sowieckiego w latach 1917–91. Bezpłatne zajęcia, mające formę konsultacji naukowych, prowadzi prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiewicz z Instytutu Studiów Politycznych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Możliwy jest każdy temat mieszczący się w wyżej zakreślonym obszarze badawczym, a szczególnie:

1. Życie codzienne społeczności lokalnych (miast, miasteczek, wsi) pod okupacją sowiecką w latach 1939–41. Jest to preferowane pole badań; do dziś żyją tysiące osób — świadków tamtej epoki, którzy mogą dać cenną relację; trzeba do nich dotrzeć i przekonać, że warto tę pamięć zapisać. Ułatwione zadanie miałyby zwłaszcza osoby opisujące dzieje miejscowości będących w latach 1939–41 pod okupacją sowiecką, a po 1945 roku nadal należących do Polski. Oczywiście możliwe są też prace poświęcone miejscowościom znajdującym się dziś poza granicami RP, a także inne daty graniczne, obejmujące okres przed 1939 lub po 1941 roku.

2. Losy znanych, przynajmniej w skali regionalnej, rodzin lub postaci z całych Kresów Wschodnich (jednakże tylko te nie opracowane jeszcze naukowo), które prowadziły ważną działalność społeczną bądź gospodarczą, tworzyły zręby polskiej państwowości bądź działały w niepodległościowej konspiracji.

3. Nie opracowane dotychczas naukowo regionalne (lokalne) inicjatywy różnego typu: towarzystwa, stowarzyszenia, szkoły, placówki społeczne, fundacje, przedsięwzięcia gospodarcze i artystyczne czy organizacje konspiracyjne; w tym nurcie czeka na swojego autora instytucja współczesna — Archiwum Wschodnie, powstałe w 1987 roku z inicjatywy podziemnej „Karty”.

4. Obywatele II Rzeczpospolitej (w ujęciu wspólnym lub w rozbiciu na poszczególne narody: Polacy, Białorusini, Czesi, Litwini, Łemkowie, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi…) represjonowani w ZSRR.

Uczestnicy SSD mogą korzystać na uprzywilejowanych zasadach ze zbiorów Archiwum Wschodniego, uzyskując pomoc w kwerendach oraz specjalną cenę za kserokopie dokumentów. Podstawową formą pracy jest jednak wywoływanie własnych źródeł.

W miarę potrzeb organizatorzy SDD mogą zabiegać o pomoc w kwerendzie w zbiorach zagranicznych, szczególnie na terenie Rosji, Litwy i Ukrainy. Być może — o ile pozyskane zostaną na ten cel środki — wspierane będą także wyjazdy zagraniczne w celu przeprowadzenia kwerend archiwalnych.

Oficjalne otwarcie przewodu doktorskiego w ISP PAN może nastąpić dopiero przy znacznym zaawansowaniu pracy. Oczekuje się, że od tego momentu Doktorant, najpóźniej w ciągu roku, złoży ostateczną wersję rozprawy.

Wszystkie rozprawy będą mieściły się w dyscyplinie „najnowsza historia polityczna”, która — na mocy uprawnień ISP PAN w zakresie nadawania stopni i tytułu — jest częścią dyscypliny „nauka o polityce”. Oznacza to, że po zdaniu przewidzianych przepisami prawa egzaminów i publicznej obronie rozprawy doktorskiej Rada Naukowa ISP PAN nada Doktorantowi stopień naukowy doktora politologii.


Doktoranci pokrywają ustawowe koszty przewodu doktorskiego (recenzje, egzaminy itd.) we własnym zakresie. Wspomniane koszty dotyczą bez wyjątku wszystkich Doktorantów i są pobierane bez wyjątku, niemal w identycznej wysokości, przez wszystkie placówki naukowe w Polsce. Zwyczajowo pracownicy naukowi otrzymują pełną refundację kosztów przewodu doktorskiego od swojego pracodawcy. Można także starać się o pełną bądź częściową refundację omawianych kosztów w fundacjach lub instytucjach sponsorujących. Aktualny ogólny koszt przeprowadzenia przewodu doktorskiego w ISP PAN wynosi 6.817 zł (VAT 22%). Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym” (Dz. U. z 16.04.2003 r., Nr 65, poz. 595), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3 października 2003 (Dz. U. z 16.10.2003 r., Nr 178, poz. 1741), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 kwietnia 2005 (Dz. U. z 6.05.2005 r., Nr 78, poz. 685) oraz Zarządzenie Dyrektora ISP PAN nr 5/2005.

Organizatorzy deklarują chęć pomocy w pozyskiwaniu środków na pokrycie ustawowych kosztów przewodu doktorskiego poprzez wskazywanie możliwości oraz stosowne pisemne rekomendacje. Zamierzają także sami zabiegać o takie środki z funduszów unijnych.

Uczestnikami SS
D mogą być jedynie absolwenci szkół wyższych dowolnego kierunku, legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni (magisterskim). Zajęcia mają formę indywidualnych konsultacji, a nie wykładu. Podstawową rolę odgrywa samodzielna praca badawcza pod kierunkiem promotora.

Obronione rozprawy doktorskie mogą być publikowane w „Serii Wschodniej”, wydawanej przez ISP PAN i Oficynę Wydawniczą „Rytm”, której patronują: Archiwum Wschodnie, Instytut Historii PAN, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych i Etniczno-Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Sztuki PAN, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów, ani jakichkolwiek innych kosztów związanych z udziałem w SSD.

Pisemne deklaracje udziału w SSD, wraz z kopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie także z własną propozycją tematu przyszłej rozprawy), prosimy niezwłocznie (ilość miejsc ograniczona) kierować pod adresem: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, e-mail: edu@starastrona.dsh.waw.pl z dopiskiem „Seminarium”.